De verkoop van een damschuit uit 1736

(rectificatie uit 2011-4 verwerkt ) In de rechterlijke archieven van Gorinchem vond ik de verkoop van een damschuit door de marktschipper Izak Havelaar uit Middelburg aan de marktschipper Leendert van der Meulen uit Molenaarsgraaf.

Hieronder de transactieakte:

Den 29 May 1736
Coram d’Heer Vapour en Hagoort
den 6 July 1743 is vertoont quitantie van Mattijs en Jan Havelaar waarbij dezelve bekennen de nevenstaande schuldbrief geheel voldaan te zijn, dus geroijeert in kenisse van beed: Clercq N:V: Slijpe Leendert van der Meulen marktschipper van de Graaf op Dord thans alhier en bekende bij deze wel en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeven van IJzak Havelaar marktschipper van Middelburg op deze stad de somma van negenhondert negen en negentig guldens ter zake koop, en overleveringe van een damschuit met zijl en toebehoren die hij Compt: ten zijnen genoegen bekendt ontfangen te hebben, en belooft hij Compt: de voorn: Cap: van negenhondert negen en negentig guld: te zullen voldoen met een hondert vijftig guld: jaarlijks tot de voldoening toe te rekenen van den 25 Septemb: 1735 af als hebbende toen de voors: damschuit al ontfangen, en verklaarde hij Compt: tot meerder zekerheid daarvoor bij deze speciaal te verbinden de voorn: damschuit met zijn toebehoren, en voorts eneralijk zijn Compt: persoon en verdere goederen die onderwerpende als naregten met overgifte aan voorn: Havelaar omme bij nalatigheid van mij voorsz: betaling dezelve damschuit te vervolgen, en op alle plaatsen aan te spreeken als zijn speciaal hypotheeq zonder fraude etc.
Leendert van der Meulen
Hendrik van der Graaf de Vapour
Anth: Hagoort

Bron: RA 543, f. 58v.

Een damschuit of damloper (zie afbeelding) is een klein rondgebouwd vaartuig met een hek, smalle zwaarden en een spriettuig. Volgens de zeventiende-eeuwse scheepsbouwer Van Yk zijn de afmetingen 56 voet lang, 12 voet en 4 duim wijd op de buitenkant van de huid. Het was een vaartuig dat bestemd was voor de vaart in wateren met dammen of nauwe sluizen. Uitstekend geschikt dus voor de vaart op de Graafstroom.

Dit artikel is eerder verschenen in het verenigingsblad ‘De Binnenwaard’ 2011-3