Ga naar de inhoud

Lezing en aansluitend Algemene ledenvergadering

23 maart 2017 — 19.30 uur

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 23 maart 2017  (LET OP: 4e donderdag van de maand), om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.         Opening
2.            Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer Martin Bloemendal een korte lezing geven over de Dordtse en Hollandse munt.

Moneta Dordrachena = geslagen te Dordrecht

Van ca. 1200 tot 1806 werden de munten van het Graafschap Holland geslagen te Dordrecht.
In de 13e eeuw toonden de zilveren denarii het portret van de graaf (en werden ‘kopjes’ genoemd), vanaf de 16e eeuw, onder Karel en Philips, komt het portret weer terug op de munt. Koning Lodewijk Napoleon concentreerde in 1806 alle Nederlandse muntslag in Utrecht. Muntgebouw en renaissancepoort zijn nog steeds op de Dordtse Voorstraat te bewonderen. De muntmeesters vulden hun inkomsten aan met het slaan van rekenpenningen en herdenkingspenningen.
Martin Bloemendal illustreert zijn lezing met ruim 50 munten en penningen.

Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de monetaire geschiedenis van Nederland en in de historie van Dordrecht.

De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,- entree.

3.         Pauze
4.         Vaststellen agenda
5.         Mededelingen en ingekomen stukken
6.         Notulen van de algemene ledenvergadering 17 maart 2016
7.         Jaarverslag 2016
8.         Financieel verslag 2016, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2016
9.         Vaststellen begroting 2017
10.       Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Egbert Hamerpagt
11.       Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Karin Oskam-Kuiper, Ellen de Winter-van der Poel en Bob de    Vries
12.       Plannen volgend seizoen
13.       Rondvraag
14.       Sluiting

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten