Ga naar de inhoud

Uitnodiging 20 maart algemene ledenvergadering en lezing ‘Water scheidt – water bindt’

20 maart 2014 — 19.30

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 20 maart 2014 in De Spil te Bleskensgraaf.

Aanvang 19.30 uur                    LET OP!!

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. De heer L. Roos, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zal een lezing houden over het thema
“Water scheidt – water bindt”, ziekenvervoer in de Alblasserwaard
De heer Roos zal ons voorafgaand aan de ledenvergadering de ontstaansgeschiedenis van de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid vertellen. Het betreft een rijke geschiedenis die laat zien hoe ziekenvervoer zich heeft ontwikkeld tot ambulancezorg. In de hele regio Zuid-Holland Zuid hebben zich de afgelopen tientallen jaren onder andere diverse garage- en taxibedrijven, beziggehouden met ziekenvervoer.
De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen  € 2,- entree.

3. Pauze

4. Vaststellen agenda
5. Mededelingen en ingekomen stukken
6. Notulen van de algemene ledenvergadering 14 maart 2013*
7. Jaarverslag 2013*
8. Financieel verslag 2013*, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2013
9. Vaststellen begroting 2014
10. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer S. Tukker uit Ottoland.
11. Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar zijn: Karin Oskam en Ellen de Winter. Aftredend en niet herkiesbaar: Jansje Vonk. Tussentijds aftredend Wout Spruijt.
12. Historisch Museum Het Voorhuis
13. Plannen volgend seizoen
14. Rondvraag
15. Sluiting

* De notulen en de jaarstukken zijn af te halen of te bestellen bij het secretariaat. Tevens zijn ze verkrijgbaar in de zaal voor de aanvang van de vergadering.

 

 

 

 

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten