Ga naar de inhoud

Lezing ‘Weidevogels en weidevogelbescherming in de Alblasserwaard’, aansluitend ledenvergadering

09 maart 2023 — 19.30

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 9 maart 2023 in Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 te Ottoland.      

Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer Theo Bakker, lid van de Weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ een korte lezing geven over weidevogels en weidevogelbescherming in de Alblasserwaard. Samen met ongeveer 45 vrijwilligers van deze werkgroep wordt er in de maanden maart tot en met juni in de Alblasserwaard gezocht naar o.a. de nesten van de Kievit, de Grutto, de Tureluur en de Scholekster. Dit met als doel deze nesten te beschermen tegen het bemesten, bewerken en het maaien. Jaarlijks worden er ongeveer 2000 nesten gevonden en beschermd. Theo zal ons hierover op deze avond meer vertellen en laten zien.

Het Weidevogelbestand verdient onze aandacht, het staat al jaren onder druk!

Entree: gratis voor leden Historische Vereniging Binnenwaard. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Zij betalen € 2,-.

De lezing wordt gevolgd door een korte pauze. Het verdere programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

3.         Pauze
4.         Vaststellen agenda
5.         Mededelingen en ingekomen stukken
6.         Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2022
7.         Jaarverslag 2022*
8.         Financieel verslag 2022, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2022*
9.         Vaststellen begroting 2023*
10.       Verkiezing lid kascontrolecommissie
11.       Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Ellen de Winter-van der Poel, penningmeester, Karin Oskam-Kuiper, lid Wijngaarden en Bob de Vries, lid Goudriaan.
Het bestuur stelt de heer Anco Boender uit Molenaarsgraaf kandidaat als lid Molenaarsgraaf.
12.       Plannen volgend seizoen
13.       Rondvraag
14.       Sluiting

*Digitale jaarstukken zijn vanaf 2 maart beschikbaar, u kunt deze aanvragen via secretariaat@binnenwaard.nl

Entree:
Gratis voor leden Historische Vereniging Binnenwaard.
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Zij betalen € 2,-.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten