Ga naar de inhoud

Lezing De Donkse Laagten en algemene ledenvergadering: AFGELAST

19 maart 2020 — 19.30

Er zijn een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. In navolging hiervan neemt ook de Historische Vereniging Binnenwaard haar verantwoordelijkheid.

Daarom zal de lezing en de algemene ledenvergadering van donderdag 19 maart in de Spil te Bleskensgraaf  niet doorgaan en zal deze tot nader order worden uitgesteld.

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 19 maart 2020, om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.  

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer L. (Luuk) Oevermans van Staatsbosbeheer, een korte lezing geven over De Donkse Laagten.
  Het reservaat de Donkse Laagten is 185 ha. groot en omvat de polders Langenbroek en Kortenbroek. Ook maken enkele kleinere schraallandpercelen zoals de blauwgraslanden bij de Zijdebrug deel uit van het reservaat.
  Het gebied is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en tot stand gekomen in het kader van de ruilverkaveling Alblasserwaard. Het beheer is gericht op weidevogels, wintergasten en schraallandvegetaties. Het gebied geniet Europese (Natura 2000)  en nationale (NNN) bescherming.

De toegang tot de lezing is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,- entree.

 1. Pauze
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering 21 maart 2019
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel verslag 2019, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2019
 7. Vaststellen begroting 2020
 8. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Cor Muilwijk.
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Kees Baan en Bob de Vries, tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Caroline Kok, secretaris.

Het bestuur stelt mevrouw Margreet Korevaar-Verhoef uit Bleskensgraaf kandidaat voor de secretarisfunctie.

 1. Afscheid van de volgende personen:

– vrijwilliger de heer Marius de Wit

– lid bibliotheekcommissie de heer Jan van Vliet

– bestuurslid en secretaris Caroline Kok-Goedee

 1. Plannen volgend seizoen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten