Ga naar de inhoud

Lezing en ledenvergadering

21 maart 2019 — 19.30

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 21 maart 2019, om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.   

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer mr. W. (Wim) van Leussen,, oud-notaris een korte lezing geven over

Het notariaat in Graafstroom en omgeving vanaf de Franse tijd
impressies van de ontwikkeling van de juridische dienstverlening langs de Graaf

De heer Wim van Leussen heeft de ontwikkeling van het notariaat in Molenaarsgraaf vanaf 1977 meegemaakt. In het begin van zijn loopbaan werkte hij als kandidaat-notaris op het kantoor van Notaris Goes. In 1988 werd hij – voor die tijd op zeer jeugdige leeftijd (hij was toen 33 jaar) – tot notaris benoemd. Het notariaat in Graafstroom heeft een heel bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was het een kantoor als zo vele op het platteland: van bescheiden omvang en vooral zeer regionaal gericht. Door het vrijgeven door de overheid van de vaste prijzen voor notariële diensten heeft de praktijk een turbulente ontwikkeling doorgemaakt.

De heer Van Leussen blikt terug op de geschiedenis van het notariskantoor in Molenaarsgraaf en zal ook wat vertellen over de rol van het notariaat in de regio in het verleden. Kortom: een boeiend stuk Graafstroomse historie zal nader voor u worden belicht.

De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,- entree.

 1. Pauze
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering 15 maart 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2018
 7. Vaststellen begroting 2019
 8. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Gerard Wamelink
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Caroline Kok (secretaris), Joke Karelse (tweede secretaris) en Kees Baan.
 10. Plannen volgend seizoen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten