Ga naar de inhoud

Filmpresentatie’Boerderij en erf’ en ledenvergadering

17 maart 2016 — 19.30

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 17 maart 2016 in De Spil te Bleskensgraaf.

Aanvang 19.30 uur        LET OP!!

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
1.  Opening
2.  Filmpresentatie door de heer Wout Slob: Boerderij en erf gemaakt door Wout Slob en Meine Mollema.
boederij en erfIn deze film zien we de ontwikkeling van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de streek, de invloed van overstromingen en hoe men zich daar tegen teweer stelde. Ook veranderingen in bedrijfs-voering die weer zichtbaar werden in de inrichting van de gebouwen evenals diverse voorbeelden van herbestemming van authentieke boerderijen komen in beeld.
Kortom een beeld van herkenning!

De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,- entree.

Pauze

 1. Vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 19 maart 2015*
 4. Jaarverslag 2015*
 5. Financieel verslag 2015*, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2015
 6. Vaststellen begroting 2016
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Marius de Wit
 8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Joke Karelse-de Jong (2e secretaris) en Caroline Kok-Goedee (secretaris). Aftredend en niet herkiesbaar is Fop Damsteeg.  Tussentijds aftredend is Wendy van der Wens-Poulich.
 9. Plannen volgend seizoen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

* In verband met kostenbesparing worden de notulen en de jaarstukken niet bij deze uitnodiging gevoegd. Ze zijn te bestellen bij het secretariaat. Tevens zijn ze verkrijgbaar in de zaal voor de aanvang van de vergadering.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten