Ga naar de inhoud

Lezing De Donkse Laagten, aansluitend jaarlijkse ledenvergadering

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. op 17 maart om 19.30u in De Spil, Willem van den Heerikweg 1, Bleskensgraaf.

Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer L. (Luuk) Oevermans van Staatsbosbeheer Alblasserwaard en Lopikerwaard, een korte lezing geven over De Donkse Laagten.

Het Natura 2000 gebied De Donkse Laagten is 185 hectare groot en omvat de polders Langenbroek en Kortenbroek. Enkele kleinere schraallandpercelen zoals de blauwgraslanden bij de Zijdebrug maken ook deel uit van het reservaat.

In het reservaat overwinteren grote aantallen wintergasten zoals kolganzen en brandganzen. In het voorjaar worden de bloeiende hooilanden bevolkt door de weidevogels waarvan kievit, grutto, tureluur en leeuwerik de bekendste zijn. In 1965 werd het Broekse Boerderijtje gekocht door Staatsbosbeheer en vormde het begin van het reservaat. Bij het einde van de ruilverkaveling in 1984 werd het gebied afgerond en ingericht. Het beheer is gericht op instandhouding en ontwikkeling van een grote biodiversiteit die in het verleden zo kenmerkend was voor de hele streek.

De lezing wordt gevolgd door een korte pauze. Het verdere programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen alternatieve ledenvergadering 18 maart 2021
 4. Jaarverslag 2021*
 5. Financieel verslag 2021, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2021*
 6. Vaststellen begroting 2022*
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Margreet Korevaar uit Bleskensgraaf, secretaris, en Kees Baan, lid Brandwijk. Aftredend en niet herkiesbaar is Joke Karelse, Ottoland.
 9. Afscheid van bestuursleden en vrijwilligers
 10. Plannen volgend seizoen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*Digitale jaarstukken zijn vanaf 12 maart beschikbaar, u kunt deze aanvragen via secretariaat@binnenwaard.nl

Entree:
Gratis voor leden Historische Vereniging Binnenwaard.
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Zij betalen € 2,-.

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Herdenking oorlogsmonument Boerderij Gijbeland

Op vrijdagmorgen 31 mei vond de jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland aan het Koekoekspad te Bleskensgraaf plaats. Ruim 100 kinderen van de hoogste groepen van de beide…

4 juni Museum Het Voorhuis gesloten

Dinsdagmiddag is Museum Het Voorhuis gelsoten wegens expositiewisseling.Zaterdag 8 juni is de nieuwe expositie ‘Meten is weten’ te bezoeken. Hartelijk welkom!

Open Monumentendag 14 september 2024

De Open Monumenten 2024 komt weer op de radar. Dit  jaar is het thema Netwerken, routes en verbindingen. De zes samenwerkende Historische Verenigingen in Molenlanden en de SIMAV  bereiden een…