Ga naar de inhoud

Vanaf nu kunt u het verenigingsblad ook digitaal lezen. Tenminste, de oudere uitgaven vanaf oktober 1983. In de nieuwste beeldbank Verenigingsblad staan de doorzoekbare documenten per uitgave per artikel. Zoals in al onze beeldbanken, kunt u ook hier op het eerste scherm naar beneden scrollen en dan een selectie maken op een categorie of subcategorie, of op een auteur of op een jaar.

De beeldbank is nog in opbouw, maar de eerste 10 jaren zijn ingevoerd.

Neem eens een kijkje via de link .