Ga naar de inhoud

Deze commissie zet zich sinds 2001 in voor het plaatsen, restaureren en onderhoud plegen aan kleine monumenten met name in het werkgebied van de Historische Vereniging Binnenwaard.
Als objecten kunnen aangemerkt worden stoepen, bruggen, kademuren, hekken, dampalen, stookhuisjes en alles wat enige historische waarde heeft en vanaf de openbare weg zichtbaar is. Deze monumenten hebben geen beschermde status.

Eind 2015 is een plan gemaakt voor de restauratie van kleine monumenten en van de aanleg van een overtoom* in de Alblasserpoort bij Wijngaarden. Dit plan was de basis om subsidies aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland, de gemeente Molenwaard, de A.A. de Haan Stichting en knotgroep de Knotwilg. Deze aanvragen zijn gehonoreerd. Bovendien is in 2016 een themanummer van het verenigingsblad gewijd aan de kleine monumenten in ons werkgebied en een begin gemaakt met het werven van vrienden van de kleine monumenten. De voorbereidingen zijn getroffen voor het restaureren van een aantal boenstoepen die ernstig in verval zijn geraakt. In deze beleidsperiode zetten we de ingeslagen weg voort.
Voor de toekomst is het belangrijk dat wij ons oriënteren op historische objecten die in verval dreigen te geraken en die wij met eigen mensen c.q. inhuur van derden in stand kunnen houden.

Het is belangrijk dat we contacten leggen en onderhouden met partijen die over financiële middelen beschikken en die ze willen inzetten voor onze activiteiten. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we aansprekende objecten in portefeuille hebben waar mee we kunnen scoren al dan niet in samenwerking met derden.

Contact: secretariaat@binnenwaard.nl

*Informatie overtoom of overhaal